• Giải pháp: Lọc tổng Frizzlife 3.0m3/h + Heatpump Viessman 300L
  • Quy mô: 05 người