• Giải pháp: lọc tổng Frizzlife 3.5m3/h + Heatpump Viessmann
  • Quy mô: 05 người