• Giải pháp: Lọc tổng Frizzlife Plus 3.5m3/h + Heatpump Viessman
  • Quy mô: 05 người