• Giải pháp: lọc tổng Frizzlife Plus 3.5m3/h + Heatpump 300L
  • Quy mô: 05 người